Integritetspolicy

Aktiebolaget Visby Motorcentral, org.nr 556072–2554, Box 1093, 621 21 Visby är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter. Integritetspolicyn och VMCs rutiner följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som du har lämnat till oss eller vi mottagit från tredje part

När du gör ett köp hos oss, hyr, lånar, eller provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på vår verkstad kommer du att lämna viss information om dig till oss.

Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt vår butik eller något av våra event. Informationen du lämnar kan vara ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, annan ekonomisk information eller ditt personnummer.

När du lämnar in ditt fordon på vår verkstad för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper.

Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas gör vi en kreditupplysning. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, att förbättra våra tjänster i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag, myndighetsbeslut eller avtal.

Vi behandlar service- och reparationshistorik i syfte att använda uppgifterna för diagnos, uppgradering, reparation och service av ditt fordon. Teknisk information kan även användas för produkt- eller tjänsteutveckling. Informationen sparas även i syfte att kunna erbjuda en potentiell framtida ägare av ditt fordon tillgång till servicehistorik samt annan fordonsrelaterad information som kan vara relevant för denne att känna till, såsom när en viss reservdel byttes ut eller vilken service som är gjord på fordonet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av VMC samt av våra leverantörer av tjänster. Vi delar uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter.

VMC kan komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgifts-ansvariga för sin hantering av dina uppgifter: Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare främst fordonsinformation som lämnas ut för att hantera återkallelser och garantiärenden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss, lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar VMC dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Denna integritetspolicy fastställdes av ledningsgruppen för AB Visby Motorcentral den 2023-01-13.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till AB Visby Motorcentral på adressen ”AB Visby Motorcentral, Att: Dataskydd, Box 1093, 621 21 Visby” eller maila till dataskydd@vmcgotland.se